Częste pytania

1. Kiedy wymagane jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest wymagane w kilku przypadkach:
 • w przypadku sprzedaży nieruchomości
 • w przypadku wynajmu nieruchomości
 • przy zgłoszeniu zakończenia budowy

Podstawa prawna:

Zgodnie z Ustawą o charakterystyce energetycznej budynków:

Art. 3. 1. Właściciel lub zarządca budynku lub części budynku lub osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, zapewnia sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku lub części budynku:
1) zbywanego na podstawie umowy sprzedaży;
2) zbywanego na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
3) wynajmowanego.

Art. 11. 1 Właściciel lub zarządca budynku lub części budynku, osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, przekazują odpowiednio nabywcy albo najemcy:
1) świadectwo charakterystyki energetycznej – przy sporządzeniu aktu notarialnego umowy zbycia prawa własności albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
2) kopię świadectwa charakterystyki energetycznej, które przekazano w postaci papierowej, albo wydruk świadectwa charakterystyki energetycznej, które przekazano w postaci elektronicznej – przy zawarciu umowy najmu.Art. 57: Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć: 6a) kopię świadectwa charakterystyki energetycznej przekazanego w postaci papierowej albo wydruk świadectwa charakterystyki energetycznej przekazanego w postaci elektronicznej – w przypadku budynków, z wyłączeniem budynków, o których mowa w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 497 oraz z 2022 r. poz. 2206);


Art. 64. 3. Protokoły z kontroli obiektu budowlanego, w tym protokoły z kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji, o których mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego, świadectwo charakterystyki energetycznej oraz dokumenty, o których mowa w art. 60, są dołączone do książki obiektu budowlanego.
Powrót

2. Kto ma obowiązek je sporządzić?

Za przygotowanie świadectwa odpowiedzialny jest właściciel budynku lub części budynku a w szczególnych przypadkach Zarządca budynku, jeżeli reprezentuje właściciela. Jeżeli właściciel części budynku nie posiada świadectwa powinien sprawdzić czy właściciel lub zarządca budynku posiadają świadectwa dla budynku. Jeśli tak to są oni zobowiązani udostępnić je właścicielowi lokalu.
Jeżeli jednak ich nie posiadają to właściciel powinien zlecić jego przygotowanie.


Podstawa prawna:

Zgodnie z Ustawą o charakterystyce energetycznej budynków:
Art. 3. 1. Właściciel lub zarządca budynku lub części budynku lub osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, zapewnia sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku lub części budynku:

Art. 9. 2. Właściciel lub zarządca budynku jest obowiązany do nieodpłatnego przekazania kopii świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, które przekazano w postaci papierowej, albo wydruku świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, które przekazano w postaci elektronicznej a w przypadku braku tego świadectwa, dokumentacji technicznej budynku (...)


Powrót

3. Czy można przekazać świadectwo budynku w zastępstwie świadectwa dla lokalu?

Nie, nie można przekazać świadectwa dla budynku zamiast dla jego części (lokalu). Należy zawsze przekazywać świadectwo tej części budynku, której ma ono dotyczyć. Można jednak posłużyć się świadectwem dla budynku w celu przygotowania świadectwa dla jego części. Wykorzystanie świadectwa dla budynku polega na odczytaniu danych technicznych w nim zawartych na podstawie których przeprowadza się dalsze obliczenia. Skraca to czas przygotowania i obniża cenę. Jednak nie zawsze świadectwa budynków zawierają komplet niezbędnych informacji. Czasem może to wynikać z "oszczędnie" wykonanych opisów a czasem z formy samego świadectwa. Te, wykonane przed 2015 r. miały formę w której nie było obowiązku przedstawiania szczegółowych informacji.

Podstawa prawna:

Zgodnie z Ustawą o charakterystyce energetycznej budynków:
Art. 11. 5. W przypadku zawarcia umowy zbycia prawa własności części budynku albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu albo umowy najmu części budynku przekazywane świadectwo charakterystyki energetycznej dotyczy części budynku albo lokalu będących przedmiotem umowy.
Art. 9. 1.Świadectwo charakterystyki energetycznej części budynku może być opracowane na podstawie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, a w przypadku braku tego świadectwa, na podstawie dokumentacji technicznej budynku.


Powrót

4. Kiedy nie trzeba przygotowywać świadectwa?

Przepisy zwalniają z obowiązku posiadania świadectwa właścicieli kilku typów budynków:
 • zabytków (wpisanych do Rejestru lub Gminnej Ewidencji Zabytków)
 • obiektów działalności religijnej
 • przemysłowych lub gospodarczych bez instalacji grzewczych, ciepłej wody czy klimatyzacji z wyłączeniem oświetlenia
 • letniskowych
 • o powierzchni użytkowej mniejszej niż 50 m2
 • gospodarstw rolnych o wartości EP mniejszej niż 50 kWh/m2rok
W przypadku sprzedaży lub najmu takiego obiektu nie trzeba przekazywać świadectwa ale może być przydatne zaświadczenie o braku konieczności jego sporządzenia. Takie zaświadczenia oczywiście także sporządzamy w niskiej cenie.

Podstawa prawna:

Zgodnie z Ustawą o charakterystyce energetycznej budynków:

Art. 3. 4. Obowiązki, o których mowa w ust. 1 i 2, nie dotyczą budynku:
1) podlegającego ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
2) używanego jako miejsce kultu i do działalności religijnej;
3) przemysłowego oraz gospodarczego niewyposażonych w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego;
4) mieszkalnego, przeznaczonego do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
5) wolnostojącego o powierzchni użytkowej poniżej 50 m 2 ;
6) gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m 2 ∙rok).


Powrót

5. W jakie formie przygotowuje się świadectwo?

Świadectwo można przekazać na dwa sposoby:
 • w formie papierowej lub
 • w formie elektronicznej
Obydwie formy są poprawne i zgodne z przepisami.

Podstawa prawna:

Zgodnie z Ustawą o charakterystyce energetycznej budynków:
Art. 5. Osoba uprawniona do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej przekazuje świadectwo charakterystyki energetycznej zlecającemu sporządzenie tego świadectwa w postaci:
1) papierowej, opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz podpisem osobistym osoby uprawnionej, lub
2) elektronicznej, opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej.


Powrót

6. Co zawiera świadectwo?

Świadectwo służy przedstawieniu informacji na temat efektywności energetycznej budynku lub lokalu a w szczególności ile energii zużywa na potrzeby ogrzewania, klimatyzacji, przygotowania ciepłej wody lub oświetlenia. Dokładnie wczytując się w zawarte w nim informacje można uzyskać wiele ciekawych informacji w tym m.in. zalecenia co należy poprawić aby budynek był bardziej energooszczędny.
Warto wspomnieć, że podstawowy cel świadectw charakterystyki energetycznej zgodnie z dyrektywą EPBD (2018/844) to stymulowanie rynku nieruchomości do promowania budynków efektywnych energetycznie i dlatego m.in. zgodnie z Art. 13 Ustawy o Charakterystyce energetycznej budynków w reklamach dotyczących zbycia lub wynajmu nieruchomości należy podawać wskaźniki obliczone w świadectwie (a dokładnie: wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową i nieodnawialną energię pierwotną, udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową oraz jednostkową wielkość emisji CO2), w przyszłości zaś będą wskazywane klasy energetyczne.
Z punktu widzenia formalnego wzór świadectwa został określony
Rozporządzeniem w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku i ma on szczegółowo określoną formę.
Najważniejsze informacje zawarte w świadectwie to:
 • numer wpisu do Rejestru Świadectw oraz informację, że świadectwo zostało przygotowane za jego pośrednictwem i zarejestrowane
 • dane adresowe
 • dane i podpis osoby sporządzającej
 • opisy przegród, stolarki, systemów technicznych, sprawności urządzeń oraz innych parametrów technicznych
 • wyniki z których najważniejsze to:
Wskaźnik energii pierwotnej (EP) - określa ilość zużytej energii pochodzącej z paliw kopalnych
Wskaźnik energii końcowej (EK) - określa ilość energii która jest faktycznie zużywana i za którą trzeba zapłacić (o ile nie pochodzi z odnawialnych źródeł dostępnych na miejscu)
Wskaźnik energii użytkowej (EU) - określa efektywność energetyczną nieruchomości
Zużycie danego nośnika energii

Roczne emisje gazów cieplarnianych
 • zalecenia dotyczące możliwych zmian w budynku w celu poprawienia jego efektywności energetyczne

Podstawa prawna:

Zgodnie z Ustawą o charakterystyce energetycznej budynków
Art. 10. 1. Świadectwo charakterystyki energetycznej zawiera:
1) dane identyfikacyjne budynku lub części budynku;
2) charakterystykę energetyczną budynku lub części budynku;
3) zalecenia określające zakres i rodzaj robót budowlano-instalacyjnych, które poprawią charakterystykę energetyczną budynku lub części budynku;
4) oświadczenie osoby, która sporządziła świadectwo charakterystyki energetycznej, że dokument został wygenerowany z centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków.


Powrót

7. Jakie obowiązki ma Zarządca budynku?

Zarządca budynku, jeżeli posiada świadectwo dla budynku ma obowiązek udostępnić je właścicielowi części budynku.
Jeżeli go nie posiada to powinien udostępnić dokumentację techniczną budynku na podstawie której można przeprowadzić obliczenia.
Zgodnie z Ustawą ma obowiązek wykonać te czynności w 14 dni od daty złożenia wniosku.


Podstawa prawna:

Zgodnie z Ustawą o charakterystyce energetycznej budynków:
Art. 9. 2. Właściciel lub zarządca budynku jest obowiązany do nieodpłatnego przekazania kopii świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, które przekazano w postaci papierowej, albo wydruku świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, które przekazano w postaci elektronicznej, a w przypadku braku tego świadectwa, dokumentacji technicznej budynku, o której mowa w ust. 1, właścicielowi części budynku lub osobie, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osobie, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia przez nich wniosku.

Powrót

8. W jaki sposób podpisuje się świadectwo?

Świadectwo przygotowuje się w formie papierowej lub elektronicznej i od wybranej formy zależy sposób jego podpisu.
 • formę papierową podpisuje się podpisem osobistym
 • formę elektroniczną podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej
Uwaga: podpis osobisty to nie jest podpis odręczny!

Podstawa prawna:

Zgodnie z Ustawą o charakterystyce energetycznej budynków:
Art. 5. Osoba uprawniona do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej przekazuje świadectwo charakterystyki energetycznej zlecającemu sporządzenie tego świadectwa w postaci:
1) papierowej, opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz podpisem osobistym osoby uprawnionej, lub
2) elektronicznej, opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej.


Powrót
Szukaj